Onze missie

De aanleiding voor het oprichten van de buurtvereniging was de dreigende sluiting van deVolewijcker, en een belangrijk doel is ervoor te zorgen dat de ruimte van de Volewijcker het echte hart wordt van de Van der Pekbuurt. Een ruimte voor allerlei activiteiten van en voor verschillende groepen bewoners uit de Van der Pekbuurt, en andere delen van Noord. Voorwaarde is volgens de initiatiefnemers de laagdrempeligheid van de ruimte. In de afgelopen jaren zijn ook mensen die voorheen weinig in de samenleving participeerden binnengekomen en mee gaan doen. Dat moet behouden blijven en worden versterkt. Zo kunnen we een buurt maken waar het fijn wonen en leven is: waar men elkaar kent en respecteert, een buurt waar het veilig is, en waar een ieder tot zijn recht kan komen.

Het gaat ons er dus met name om die bewoners uit de buurt die niet direct hun weg kunnen vinden naar bestaande voorzieningen te ondersteunen, te stimuleren en te betrekken bij de samenleving, en de samenwerking tussen de verschillende groepen in de buurt te versterken.

Wat willen we over vijf jaarbereiken?

De missie betekent concreet dat de volgende lange termijn-doelen worden nagestreefd:

 1. We willen dat bewoners binnen 5 jaar de Van der Pekbuurt gaan ervaren als de veiligste en fijnste wijk van Amsterdam Noord! Dat doen we door:
  – De versterking van sociale relaties, elkaar kennen en gekend worden
  – Gericht het isolement te doorbreken waarin sommige bewoners leven
  – Goedkope maaltijden aan te bieden voor ouderen en geïsoleerde bewoners
  – Ruimte te bieden voor emancipatie en participatie van bewoners
  – Te stimuleren dat allen zich verantwoordelijk voelen voor de wijk
  – Jeugd en ouders te betrekken bij de sociale omgeving (door o.a. schoonmaak-acties)
  – De rol van vaders in de opvoeding te versterken
  – Moeders te ondersteunen in hun opvoedrol door cursussen
  – Jongeren te ondersteunen hun eigen plannen te realiseren
  – Radicalisering en criminalisering bespreekbaar te maken in de buurt en actief te bestrijden
  – Samen zingen en andere culturele activiteiten te stimuleren
 2. We willen dat de hele Van de Pekbuurt in de komende 5 jaren uit het rijtje armste buurten van Amsterdam gaat verdwijnen, en de werkloosheid zichtbaar afneemt! Dat doen we door:
  – Te investeren in meer deelname aan de arbeidsmarkt (bv samenwerking met gemeente Amsterdam)
  – Het aanbieden van laagdrempelige cursussen
  – Ervaring aan te bieden op weg naar werk, door bv een klussenregeling voor beheer van het pand en de openbare ruimte. Zo kunnen bewoners een beetje bijverdienen en hun afstand tot de arbeidsmarkt verminderen. Datzelfde geldt voor zorgtaken in de buurt. Alles in samenwerking met bestaande initiatieven van gemeente, Ymere, zorginstellingen, Pek-O- Bello etc.
  – Ondersteuning te bieden om een eigen bedrijf op te zetten voor mensen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, in samenwerking met de Vrouwenbazaar
  – Armoede- en schuldenproblematiek preventief aan te pakken, in samenwerking met het Leefkringhuis
  – Cursussen voor het beheer van je huishoudportemonnee aan te bieden, voor jong en oud
 3. We willen dat de gezondheidssituatie van bewoners meetbaar verbetert, in het bijzonder de obesitaspercentages van de kinderen in de buurt ! Dat doen we door:
  – Bewustwording over gezondheidsrisico’s te vergroten, bv in samenwerking met de buurt
  – tuinplannen van Stichting SPIN
  – Gezonder samen te koken en samen te eten
  – Voorlichting te organiseren
  – Door laagdrempelige bewegingslessen zoals yoga (‘ontstressen’) en fitness voor jong en oud
  – Door kinderen te leren zich te ontspannen en anders met hun lijf om te gaan (bv ‘Rots en waterlessen’, werken in de buurttuin, sporten)